Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Het postvak van Roos. De postvakken worden momenteel niet veel meer gebruikt. Er wordt veel naar huis meegenomen. (Helaas voor ons, ondanks dat we er vandaag op gehamerd hebben dat we zo graag willen laten zien wat hier allemaal gemaakt is, zie jutten.) De rest van hun verzamelingen is beland in de verzameldoos.

39

dinsadag 02-10-07

dag 13
2 oktober 2007
postvak van Roos
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.