Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Valesca: 'Ik ga zo in m'n brievenbus kijken.' (Ze huppelt er heen)
'Even goed koekeloeren.'

13

ma 10 sept.07

dag 06
10 september 2007
Eigen werk in het postvak stoppen
'Zit er iets in mijne?'
'Inhoud van een postvak'
Valesca stopt werk in het postvak
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.