Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Reflectie

Deze inrichtingsdagen zijn intensiever dan ik had verwacht. Naast alle praktische zaken ontdek ik dat het enorm belangrijk is om tijd met elkaar door te brengen om samen een beeld te vormen van het project. Bij binnenkomst in het lokaal wachtte Berthe op ons. Ze zou ons komen helpen bij het project. We hadden van Joke al gehoord dat ze een klasse- assistent zou krijgen die haar op de achtergrond met allerlei hand en span diensten zou bijstaan. Na de kennismaking merkte ik dat ze er andere verwachtingen van had dan dat wij er van hadden. Ze bleek ook kunstenaar te zijn er heel geïnteresseerd in Reggio Emilia. Dit was een enorm dilemma. Vóór ons hadden we iemand die heel enthousiast en gemotiveerd is, alleen leek het ons niet goed voor het team om er nog een vijfde persoon bij te halen. We hebben haar laten weten dat we eerst met elkaar starten. Mocht blijken dat we echt handen tekort komen dan hopen we dat we alsnog een beroep op haar kunnen doen. Ze was enorm teleurgesteld. Het was lastig om een gemotiveerd iemand de deur te wijzen.
In het begin van de middag kwam Inge langs. Ikzelf weet nog niet zo goed of ik het heel prettig vind om op camera te verschijnen. Ben me heel bewust van wat ik zeg en hoe het misschien op een ander overkomt. Laten we hopen dat het bewustzijn op den duur verdwijnt.
We hebben met z'n allen heel hard gewerkt en veel voor elkaar gekregen. Ik ontdek dat ik me een beter beeld ga vormen van hoe we van start gaan. Zo is er een (levende) tekenmuur bijgekomen waar de kinderen op elkaars tekening kunnen reageren. We hopen dat er zo verschillende plekken in het atelier ontstaan waar kinderen aan de slag kunnen met bijv. het groei- laboratorium, de tekenmuur en dat wat de kinderen nog zullen inbrengen.
Het lijkt erop dat we de website onder de knie krijgen en zo langzamerhand kunnen we tekst en beeld toevoegen, het geluid laat nog even op zich wachten.Kortom een zeer veelzijdige, enerverende maar vruchtbare dag.
Roos

05

vr 31 aug

dag 03
31 augustus 2007
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.