Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Stokken, bijlen, pijlen, vuurpijlen, wapens en een rugkrabber.

60

Pijlen in het zand

dag 13
5 oktober 2007
Arenzo en Johnny L bij de zandbak op het schoolplein
Stokken in de zandbak
Stokken met wol en vodden
Stokken detail
Johnny’s rugkrabber
Johnny O, Arenzo en Johnny L
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.