Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Van rietstengel naar popster

54

Jan

dag 12
2 oktober 2007
Jan twijfelt, electradraad of wol?
Jan bezig met een popster
Irma en Jan
Jan bezig met de arm van de popster
Van rietstengel naar popster
v.l.n.r. arm, hand in de maak, lijf en hand van popster
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.