Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Groep 3

Ook deze groep heeft een grote tak meegenomen. Of liever gezegd een boomstam. Zij hebben in het natuurpark ‘boomtekens’ gezien en dat heeft indruk gemaakt. De boomtekens worden op de tak geschilderd. Na enige censuur van onze kant wordt het resultaat leuk.

11

Groep 3

dag 05
7 september 2007
Werk van groep 3
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.