Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Twee foto's van de verzameling in de meisjeshoek.

De een is van het begin van de ochtend en het lijkt een geordende verzameling.
Alles heeft een eigen, vaste plek gekregen in de afgelopen tijd.
De meisjes weten ook direct te vinden wat ze zoeken.

De andere foto is van het einde van de ochtend.
Het is een rommelige boel geworden. De muren van het buurhuis zijn er overheen gevallen.

Tot onze verbazing hebben de meisjes dit over zich heen laten komen zonder dat ze er boos over zijn geworden.

85

Begin en einde ochtend

dag 15
9 oktober 2007
Begin en einde ochtend
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.