Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

opnieuw een olifant

Net zo energiek en snel als de vorige keren gaat Eyram aan het werk. Nadat zijn werk klaar is ruil ik zijn beeld voor een andere homp klei. Weer verdwijnt deze onder zijn trui en weer moet Eyram er hartelijk om lachen. Ook ik mag weer voelen, ik geef de voorkeur aan het voelen met mijn wangen.
(E)

Reflectie

hier heb ik een geluidsopname van gemaakt! S.v.p. nog invoegen.(E)

40

Olifant

dag 11
25 september 2007
Het ontstaansproces van de olifant
En nu is hij klaar
De olifant
Hoe voelt klei?
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.