Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Joke heeft boekbind materialen meegenomen en vertelt hoe je boeken kunt maken.

Max:"Dus je kunt alles maken".

We bespreken met elkaar om een boek te maken over kleuren. Kim en Joke gaan daar alvast mee aan de slag.

55

Boek

dag 10
25 september 2007
We kunnen zo een groot boek maken
Kim en Joke aan de slag met de bladzijden
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.