Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Voor de vlinderboom van Eline worden vlinders getekend, iedereen werkt er aan mee. Als de vlinders klaar zijn worden ze uitgeknipt. Een moeilijke klus we werken met heel dik karton. Amber heeft aan het eind van de ochtend een blaar.

54

Vlinderboom

dag 10
25 september 2007
Amber, Dylan, Max helpen Eline mee
Handjes voor de torenkast
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.