Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Iris heeft een aantal werkjes gemaakt die lijken op de letter T. Iris, Joyce en Jeanel zijn toen T's gaan verzamelen en maken. Als vanzelf zijn ze andere letters gaan maken. Soms lijken ze op de letters van het alfabet, soms verzinnen ze zelf lettervormen. Ze wilden de letters specifiek geel en paars verven. Gewoon mooi! daarna hebben zij ze op een opgespannen doek genaaid voor de presentatie aan de ouders.

Reflectie

We vinden dat het T-team een mooi voorbeeld is van hoe we graag willen dat de kinderen werken. Eerst verzamelen, daarmee vormen maken. Daarna heeft Iris een tekening gemaakt waarin de T-vorm duidelijk naar voren komt. Vervolgens hebben ze T-vormen verzameld en verder uitgewerkt. Nieuwe letters werden gemaakt en naar huin hand gezet. Door ze op doek te naaien worden ze naast elkaar zichtbaar. Het T-team zal er waarschijnlijk nog mee verder gaan.

32

Schilderen en naaien

dag 08
18 september 2007
Joyce en Jeanel schilderen hun letters geel en paars
Het resultaat
Vastnaaien van de letters
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.