Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Steeds meer werken we in groepjes of teams aan een gemeenschappelijk werk of een gemeenschappelijke verzameling. Het groepje van Joey, Sam en Tom maakt met takken een soort bouwsel; we hebben het vandaag apart gezet van de rest van het werk om het takkenbouwsel beter te kunnen zien en er dus beter aan te kunnen werken.

19

Takkenteam

dag 06
13 september 2007
Wat gaan we doen?
Samenwerken aan draadverbindingen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.