Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag gingen we met de kinderen eerst een uitnodiging maken voor volgende week vrijdag: de laatste atelierdag.
We vroegen de kinderen of ze nog wisten wat ze allemaal gedaan hadden sinds ik [Irma] er ben en wat er zo al verandert is. Alles werd opgenoemd: waar het gestaan had en waar het nu staat. Er werd uitgebreid gesproken over de bouw hoek, het huisje dat verschoven was en dat we nu onder de vide met de kring zitten.Ieder kind mocht zelf weten wat hij op zijn uitnodiging ging tekenen. De kinderen die klaar waren mochten in de kring komen zitten waar Irma met een kleine djembe muziek aan het maken was. Ze werden er helemaal stil van.Iedereen mocht nu even proberen hoe de djembe geluid maakt. Hierna gingen we verder met de kapla houtjes om zelf geluiden en klanken te maken. We probeerden dit gezamenlijk te doen, maar dat was best moeilijk.Om 10 uur konden we naar de grote gymzaal, hier konden we echt geluid maken. We volgende het spoor van de djembe. In de gymzaal gingen alle kinderen in een lange rij staan en maakte om de beurt geluid met hun houtjes. De een gebruikte de houtjes als het slijpen van messen, hier kwam een zacht geluid uit. Anderen tikten de houtjes tegen elkaar en weer anderen lieten ze vallen. Sommige kinderen wierpen de houtjes heel ver, dat gaf weer een ander geluid.Daarna werd een kind geblinddoekt en mocht aanwijzen waar het geluid vandaan kwam. Hierna lieten we een geblinddoekt kind lopen naar een ander kind dat een geluid maakte. Dan mocht het kind dat geluid maakte weer verder met de blinddoek.Met de oudsten zijn we naar buiten gegaan om de tuin klaar te maken om de opgekomen plantjes te planten.

24

Sporen van muziek

dag 23
15 april 2009
Muziek maken met houtjes.
De plantjes uit de klas buiten planten.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.