Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Nikola heeft geconcentreerd gewerkt aan zijn harnas. Het systeem van touwtjes knopen om een verbinding te maken vindt hij erg moeilijk. Daar is hij niet de enige in. Na veel moeite lukt het hem. Hij is de enige, die met zijn armen door het harnas heen gaat. Aan en uit doen gaat dan ook niet gemakkelijk. Aan kleur geven komt hij vandaag(?)niet toe.

148

Nikola maakt een harnas

dag 17
2 juni 2009
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.