Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

We willen met z'n allen regels afspreken n.a.v. wat wij (=de groep) belangrijk vinden bij het muziek maken.

Observatie

We spreken af dat, als het stil moet zijn, we onze handen in de lucht doen. Instrumenten leggen we achter onze rug, er mag niet meer op worden gespeeld.

Het is voor de meeste kinderen heel moeilijk om de prachtige instrumenten neer te leggen en als de kinderen een instrument in de handen hebben is het té verleidelijk voor ze om er geluid mee te maken. Als de instrumenten achter de rug moeten kan River zijn klankstaaf toch nog niet helemaal loslaten.

Reflectie

Het is heel duidelijk naar voren gekomen dat de instrumenten buiten bereik moeten zijn als we even volledige stilte willen.

08

Regels

dag 03
24 januari 2012
Regel bij verzoek om stilte in de kring: instrument achter je rug en hand omhoog
Hoe verleidelijk om er toch nog aan te komen...
River kan het niet laten.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.