Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Het was duidelijk dat de kinderen behoefte hadden aan beweging. Dat werd direct vertaald naar het muziekmaken. Bijna alle kinderen waren op handen en voeten en met hun hele lijf muziek aan het maken.

Reflectie

Eva Klee die vanuit Toeval Gezocht bij deze les mee keek deed het beeld heel erg denken aan jonge dieren, bijvoorbeeld tijgertjes, die met elkaar heel fysiek bezig zijn.

Muziek en beweging leken onafscheidelijk van elkaar.

15

Tijgertjes

dag 05
7 februari 2012
Tijgertjes
Of andere jonge dieren? Draaien een rondje...
Of zitten bij elkaar
Tijgertjes in de les
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.